0

Din varukorg

Deltotal: 0,00 SEK
Grimsholm

Försäljningsvillkor

2021-03-30

Gäller tillsvidare

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Grimsholm Products AB

Tillämpliga vid all orderläggning mot Grimsholm Products AB.

 

Tillämplighet

Grimsholm Products AB:s allmänna försäljningsvillkor, tillgängliga på Grimsholm Products AB:s webbplats; www.grimsholm.com gäller vid all försäljning från Grimsholm Products AB. Genom att orderlägga till Grimsholm Products AB har kunden accepterat dessa allmänna försäljningsvillkor. Grimsholm Products AB:s allmänna försäljningsvillkor gäller från och med angivet datum och ersätter tidigare av Grimsholm Products AB publicerade allmänna försäljningsvillkor.

 

Vid eventuella avvikelser mellan dessa allmänna försäljningsvillkor och andra förekommande villkor har gemensamt överenskomna skriftliga kundunika villkor företrädesrätt och dessa allmänna försäljningsvillkor gäller i andra hand.

 

Pris och betalning

Grimsholm Products AB tillhandahåller en vid var tid gällande prislista efter inloggning på Grimsholm Product AB:s webbplats i SEK/EUR. Emballage är inräknat i angivna priser. Moms och frakt är ej inräknat i angivna priser.

 

Betalningsvillkor är tio (10) dagar från fakturadatum. Faktura tillhandahålls genom EDI alternativt i PDF-format via e-post till den fakturamottagare som vid var tid finns angiven som kunduppgift under ”Mina sidor”på Grimsholm Products AB:s webbplats efter inloggning. Betalning kan även erläggas genom förskottsbetalning. Vid ej godkänd kreditprövning gäller förskottsbetalning. Vid betalningsdröjsmål debiteras vid var tid gällande lagstadgad påminnelseavgift samt årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande svensk referensränta från förfallodagen.

 

Orderläggning

Order till Grimsholm Products AB läggs via EDI eller annat elektroniskt orderläggningsförfarande som tillhandahålls av Grimsholm Products AB utan avgift. Order som läggs på annat sätt, såsom men inte begränsat till e-post, telefon och fax debiteras orderläggningsavgift på 200 SEK/20 EUR per order.

 

Kund är bunden till lagd order till Grimsholm Products AB oavsett person som orderlägger och metod för orderläggning. För att undanröja alla tvivel anses alla personer som har tillgång till inloggningsuppgifter i form av kunds användarnamn och lösenord till Grimsholm Products AB: s webbplats ha rätt att orderlägga till Grimsholm Products AB på uppdrag av kundens juridiska enhet.

 

Fraktkostnad

Fraktkostnad tillkommer på lagd order och debiteras i samband med fakturering av vara.

 

Om en order innehåller produkter som ej kan levereras vid ett och samma tillfälle debiteras kunden separata frakter för respektive sändning i enlighet med separat fraktberäkning för respektive sändning. Om produkter anges som tillgängliga för omgående leverans men sådant besked ändras av Grimsholm Products AB erbjuds kund kostnadsfri leverans av restnoterade produkter.

 

För att maximera kvalitet och effektivitet i orderhantering samt minimera hanteringskostnader använder Grimsholm Products AB en automatiserad boknings- och leveransrutin som endast tillåter användning av speditionspartners som Grimsholm Products AB har avtal med. Frakt med speditionspartners som saknar avtal med Grimsholm Products AB kan ej hanteras.

 

Leverans

Order expedieras så snart Grimsholm Products AB har möjlighet därtill, som regel senast nästkommande vardag, men avvikelser kan förekomma. Gods levereras direkt till angiven leveransadress. Postbox är ej tillåtet som leveransadress.

 

Äganderättsförbehåll

Samtliga orderlagda varor tillhör Grimsholm Products AB tills dess att full betalning erlagts.

 

För försändelse som ej kunnat levereras till angiven leveransadress utan gått i retur till Grimsholm Products AB debiteras en avgift om 250 SEK/25 EUR plus moms samt returfraktavgifter.

 

Garanti / Reklamation

Grimsholm Products AB erbjuder varugaranti i enlighet med garantivillkor som återfinns på Grimsholm Products AB:s webbplats vid köptillfället. Garantitiden och garantivillkoren kan skilja sig åt mellan olika produkter och över tid.

 

Åberopande av garanti eller reklamation mot Grimsholm Products AB sker genom användning av formulär tillhandahållet av Grimsholm Products AB på www.grimsholm.com/reklamation.

 

Under inga omständigheter accepteras retur av varor till Grimsholm Products AB utan ett av Grimsholm Products AB på eget gottfinnande utgivet skriftligt returgodkännande. För att undanröja alla tvivel kommer returnerade varor utan förestående skriftligt returgodkännande presenterad av Grimsholm Products AB inte att mottas av Grimsholm Products AB, utan returneras till avsändaren utan ytterligare åtgärder vidtagna av Grimsholm Products AB, vilket kan ge upphov till kostnader för avsändaren, såsom men inte begränsat till returfrakt, tullkostnader etc.

 

Risk för varan

Delivery At Place (DAP) Incoterms 2010 tillämpas såsom leveransvillkor på alla order lagda till Grimsholm Products AB.

 

Grimsholm Products AB ansvarar inte för fel som är att hänföra till speditionspartner, såsom men inte begränsat till försenad leverans, skadat eller förekommet gods. Vid fel ska mottagaren av godset anmäla fel till och driva eventuellt skadeståndsanspårk mot speditionspartner.

 

Ansvar för fel

Föreligger fel som Grimsholm Products AB ansvarar för, åtar sig Grimsholm Products AB att, efter eget val avhjälpa fel genom reparation, leverans av ny vara eller återbetalning av köpeskillingen. Grimsholm Products AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor och de vid vart köp gällande garantivillkor som är tillgängliga på Grimsholm Products AB:s webbplats.

 

Grimsholm Products AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för exempelvis, men inte begränsat till inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, utebliven vinst, driftsavbrott, merarbete eller annan ekonomisk eller personlig skada som inte uttryckligen regleras i dessa allmänna försäljningsvillkor eller i Grimsholm Products AB:s garantivillkor eller av tvingande svensk lagstiftning.

 

Kunduppgifter

Grimsholm Products AB är ansvarig för lagring av de företagsuppgifter samt personuppgifter som kunden lämnar till Grimsholm Products AB.

 

Kunduppgifter lagras av Grimsholm Products AB i syfte att kunna fullgöra Grimsholm Products AB:s åtaganden gentemot kund och myndigheters krav bl.a. enligt bokförings- och skattelagstiftningen, i samband med ev. notifieringar eller återkallelser av varor samt i informations- och marknadsföringssyfte. Kunduppgifter sparas som minst under den tid som gällande lagstiftning föreskriver och saluförs aldrig vidare till tredje part.

 

Det åligger kunden att själv ändra sina kunduppgifter. Grimsholm Products AB har inget ansvar för någon som helst effekt med hänvisning till vid var tid förekommande felaktiga kunduppgifter. Lämnade uppgifter är vid var tid tillgängliga och kan när som helst ändras genom inloggning på Grimsholm Products AB:s webbplats med de vid var tid förekommande användarnamn och lösenord som kunden själv kontrollerar.

 

Kund är ensam ansvarig för säker förvaring av inloggningsuppgifter i form av användarnamn och lösenord till Grimsholm Products AB: s webbplats samt för att byta lösenord via funktion för lösenordsbyte tillgänglig efter inloggning på Grimsholm Products AB: s webbplats om det finns någon som helst risk för obehörig åtkomst till kundkonto på Grimsholm Products AB: s webbplats.

 

Force majeure

Grimsholm Products AB kan inte hållas ansvarig för hinder som står utanför Grimsholm Product AB:s makt, såsom men inte begränsat till produktionsstörningar, blixtnedslag, långvariga strömavbrott, strejk eller andra oförutsedda händelser, dvs. force majeure. Vid Grimsholm Products AB:s åberopning av force majeure som befrielsegrund åligger det Grimsholm Products AB att utan dröjsmål skriftligen informera om uppkomsten av omständighet som utgör force majeure.

 

Tillämplig lag och tvistlösning  

Svensk rätt gäller uteslutande för tolkning och reglering av i alla sammanhang förekommande tvist, anspråk eller fordran, såsom men inte begränsat till dessa allmänna försäljningsvillkor, Grimsholm Products AB:s garantivillkor, andra kontraktsmässiga, överenskomna eller icke-kontraktsmässiga villkor samt ska lösas vid den svenska domstolen i Göteborg och det språk som ska användas för sådant ska vara svenska.

 

Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för fel såsom, men inte begränsat till tryckfel, leverantörers felaktigt lämnade uppgifter, prishöjningar, valutaförändringar och oriktigt angivna tekniska specifikationer samt för slutförsäljning.

 

Publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik m.m. kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Grimsholm Products AB friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan felaktig information såväl som annan refererad felaktig information och/eller felaktigt refererat dokument inom publikationer utgivna av Grimsholm Products AB.

 

Grimsholm Products AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till dessa allmänna försäljningsvillkor, Grimsholm Products AB:s garantivillkor, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering och rätten att när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i varje slag av innehåll utan skyldighet att vid någon tid eller på någon plats informera därom.

 

Meddelande till Grimsholm Products AB ska ske skriftligen genom bud, rekommenderat brev, brev eller e-postmeddelande till den adress som vid var tid framgår av Grimsholm Products AB:s hemsida.

 

Informationsmaterial inkluderat logotyper, grafik, texter, ljud, bilder och filmer etc. tillhandahållet av Grimsholm Product AB såsom, men inte begränst till material tillgängligt via Grimsholm Products AB:s webbplats, broschyrer och i annat informationsmaterial är skyddat av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras, avbildas eller vidarebefordras helt eller delvis utan på förhand tillgängligt uttryckligt skriftlig tillstånd från Grimsholm Products AB.

 

Vid frågor om dessa allmänna försäljningsvillkor vänligen kontakta:

Grimsholm Products AB

Mellangårdsvägen 12

311 50 Falkenberg

Sweden

Tel. +46 (0) 346-73 80 00

info@grimsholm.com