Logga in


GRIMSHOLM EXTENDED WARRANTY 1Y (ett år)

för privatkonsumenter

 

 

 

 

2019-01-01
Gäller tills vidare

OMFATTNING


Denna utökade kommersiella garanti gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med de villkor som fastställs häri för Grimsholm Green-märkta produkter tillverkade av Grimsholm Products AB (”Grimsholm”) med garantisymbolen ”1Y”. Alla villkor gällande den utökade garantin anges i detta dokument och är fristående från eventuella ytterligare villkor, förpliktelser eller åtgärder som används av produktens återförsäljare eller distributör. Du bör även vara medveten om att denna utökade garanti endast är tillämplig om den lagstadgade garanti som definieras i gällande konsumentlagstiftning inom relevant myndighetsområde inte är tillämplig.

 

GARANTINS OMFATTNING


Grimsholm, så som definierat nedan, garanterar den Grimsholm Green-märkta produkten mot defekter i material och funktion vid normal användning under en period på ETT (1) ÅR från det datum då den ursprungliga slutanvändaren köpte produkten (”Garantiperiod”). Denna garanti gäller om det uppkommer defekter på produkten och ett giltigt garantianspråk inkommer inom Garantiperioden. För att undvika eventuella tveksamheter: den här garantin berättigar inte till regelbunden service eller regelbundet underhåll av eventuell hårdvara eller uppgraderingar av relaterad mjukvara. Förutsatt att en defekt rapporteras under Garantiperioden, kommer Grimsholm antingen att:

 

(1)   reparera defekten utan kostnad med nya eller renoverade reservdelar, eller

(2)   byta ut produkten med en ny produkt eller en produkt som har tillverkats av nya eller fungerande använda delar och som har minst likvärdig   funktion som originalprodukten, eller

(3)   återbetala produktens inköpspris.

 

Om en Grimsholm Green-reservdel eller ett Grimsholm Green-tillbehör har orsakat skada på en maskin kommer Grimsholm antingen att:

 

(1)   reparera maskindefekten utan kostnad med nya eller renoverade reservdelar, eller

(2)   kompensera för maskinen med ett åldersavdrag som uppgår till 10 % för varje fullgången tolvmånadersperiod räknat från inköpsdatum. Inget åldersavdrag tillämpas för de första tolv månaderna.

 

Grimsholm kan begära att du byter ut defekta delar med nya eller renoverade delar som Grimsholm tillhandahåller inom ramen för sitt produktutbud och garantiansvar. En utbytesprodukt eller reservdel från Grimsholm som har installerats i enlighet med Grimsholms instruktioner antar den ursprungliga produktens återstående garanti eller en ytterligare garantiperiod på nittio (90) dagar från det datum då utbytet eller reparationen gjordes (beroende på vilket som ger täckning längst tid). När en produkt eller del byts ut blir varje utbytesdel din egendom och den utbytta delen blir Grimsholms egendom. Delar som tillhandahålls av Grimsholm för att uppfylla sitt garantiansvar måste användas på den produkt för vilken garantiservice begärs. När en återbetalning görs måste produkten som återbetalningen gäller återlämnas till Grimsholm och blir således Grimsholms egendom.

 

 

ATT FÅ GARANTISERVICE

 

Utnyttja hjälpavsnitt och onlineinstruktioner
Hämta och läs igenom de hjälpavsnitt som finns online enligt hänvisning i den dokumentation som medföljer produkten innan du begär garantiservice. Om produkten fortfarande inte fungerar korrekt efter att du har använt dig av hjälpavsnitten och instruktionerna online, kontakta det företag du köpte produkten av.


Lagstadgade konsumenträttigheter gäller i första hand
Nationella lagar gällande privatkonsumenters köprättigheter gäller för ditt köp och ska hanteras av företaget du köpte produkten av.

 

Grimsholm Extended Warranty när lagstadgade konsumenträttigheter för privatpersoner inte gäller
Hitta din närmaste auktoriserade Grimsholm-serviceleverantör i enlighet med instruktionerna på www.grimsholm.com/warranty/.

 

En Grimsholm-representant eller en auktoriserad Grimsholm-serviceleverantör kommer att hjälpa dig att avgöra huruvida produkten kan hanteras inom Grimsholm Extended Warranty-system eller inte.

 

I alla länder där Grimsholm distribuerar produkter kan du i normala fall hitta ett lokalt servicecenter. När du använder garantin måste du betala fraktkostnaden till det lokala servicecentret i det land där du bor, enligt Grimsholms anvisningar, när du gör ditt garantianspråk. Om Grimsholm inte har något serviceavtal med ett lokalt servicecenter i ett visst land måste du stå för fraktkostnaden till Grimsholms europeiska servicecenter i Sverige. Om garantianspråket godkänns av Grimsholm och produkten ska repareras eller bytas ut kommer Grimsholm täcka fraktkostnaden för att returnera produkten till dig. Om garantianspråket inte godkänns av Grimsholm kommer du att få välja mellan att produkten kasseras eller att produkten returneras till dig på din egen bekostnad.

 

 

 

Grimsholm kan begära att du tillhandahåller bevis på ditt köp och/eller att du följer registreringskraven innan du erhåller garantiservice.

 

Garantin utfärdas av / Grimsholm European Service Center:

Grimsholm Products AB

Org.nr 556983-1364

Mellangårdsvägen 12, 311 50 Falkenberg, Sverige.

Tel.: +46 (0)346 73 80 00

E-post: info@grimsholm.com

 

 

UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR

 

Grimsholms garanti är endast tillämplig för privatkonsumenter och gäller inte för yrkesanvändare. Garantin gäller endast produkter tillverkade av eller för Grimsholm och som har försetts med varumärket, handelsnamnet eller logotypen ”Grimsholm Green”. Garantin gäller inte andra produkter som inte är Grimsholm Green-produkter, även om de förpackas eller säljs tillsammans med Grimsholm Green-produkter. Andra tillverkare, leverantörer eller distributörer än Grimsholm kan erbjuda egna garantier till slutanvändaren. Sådana garantier ska betraktas som fristående från Grimsholms garantiansvar.

 

Grimsholm garanterar inte att produkten kommer att fungera utan avbrott eller felfritt och ansvarar inte för skada som uppstår som ett resultat av att anvisningar för produktens användning inte följs. Denna garanti gäller inte:

 

(a)   skada orsakad av olyckshändelse, missbruk, felaktig användning, översvämning, eldsvåda, jordbävning eller annan yttre orsak;

(b)   skada orsakad av användning av produkten på annat sätt än vad som är tillåtet av eller avsett enligt beskrivning från Grimsholm;

(c)   skada orsakad av service (inklusive uppgraderingar och utbyggnad) utförd av någon som inte är en Grimsholm-representant;

(d)   en produkt eller del som har ändrats för att avsevärt förändra funktionen eller kapaciteten utan skriftlig tillstånd från Grimsholm;

(e)   slitage på knivar, batterier, trimmertråd och andra förbrukningsdelar såvida inte skadan har uppstått på grund av ett materialfel eller konstruktionsfel; eller

(f)   om något serienummer/någon märkning har tagits bort eller förvanskats på Grimsholm Green-produkten.

 

Enligt vad gällande lag tillåter avsäger sig Grimsholm specifikt alla ytterligare garantier, såväl lagstadgade som underförstådda. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och garantier mot dolda fel. Observera att ingen av Grimsholms återförsäljare, agenter eller anställda har tillåtelse att på egen hand göra ändringar, utökningar eller tillägg till denna garanti.

 

Med undantag för vad som anges i denna garanti och i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag, är Grimsholm inte ansvarig för eventuella direkta, särskilda, oförutsedda eller indirekta skador som uppstår genom brott mot garantibestämmelser, inklusive, men inte begränsat till, användningsförlust, förlorade intäkter, uteblivna faktiska eller förväntade vinster (inklusive uteblivna vinster genom avtal), uteblivna förväntade besparingar, förlorade affärer, förlorade affärsmöjligheter, förlorad goodwill eller förlorat anseende. När det gäller data tar Grimsholm inget ansvar för eventuell förlust av, skada på eller förvanskning av data, inklusive indirekt förlust eller skada eller följdförlust eller följdskada (inklusive ersättningen av utrustning eller egendom, kostnader för att återställa, programmera, återskapa eventuella program eller data som har lagrats på eller använts tillsammans med Grimsholms produkter samt eventuellt misslyckande att upprätthålla sekretessen av data som lagrats på produkten). Grimsholm garanterar inte heller att man kan reparera någon produkt under denna garanti eller ersätta en produkt utan risk för program eller data, eller förlust därav.

 

 

KONSUMENTSKYDD OCH TVISTER

 

Konsumenter är skyddade av konsumentlagstiftningen i det land där inköpet gjorts eller, om de är bosatta i ett annat land, det land där de bor. Denna garanti regleras av lagstiftningen i det landet, och förmånerna som denna garanti ger är utöver alla de rättigheter och åtgärder en sådan konsumentskyddslag medför. Vissa myndighetsområden kanske inte tillåter de undantag eller begränsningar för oförutsedda skador och följdskador eller andra villkor i denna garanti. Därför kanske ovanstående begränsningar eller undantag inte gäller dig. Denna garanti ger dig speciella juridiska rättigheter, men dessa påverkar inte dina rättigheter som anges i tillämplig lag.

 

Konsumenter kan lämna in eventuella klagomål till en kompetent myndighet i enlighet med gällande konsumentlagstiftning, vilken kan inkludera rätten till alternativ tvistlösning. Eventuell tvist mellan en näringsidkare och Grimsholm som uppstår i förhållande till denna garanti ska avgöras i Sverige enligt svensk lag.


^ Upp ^