Varukorgen är tom

Din varukorg

Deltotal: 0,00 SEK  Kassa  Ändra 
Logga in
Priser visas: inkl moms exkl moms


2018-05-25

Gäller tillsvidare

INTEGRITETSPOLICY

På Grimsholm Products AB är det förtroende som befintliga och potentiella kunder samt övriga intressenter visar oss vår största tillgång. Detta förtroende utgör grunden för vår verksamhet. Förtroendet bygger på respekt och däribland integritet, vilket bland annat innebär att vi alltid samlar in, sparar och hanterar företagsinformation och personuppgifter ansvarsfullt. För oss är det vidare viktigt att vara öppna med vilken information och data vi samlar in och sparar samt hur vi hanterar den. 

 

Vårt ansvar 

Vi upprätthåller integritetsskyddet för företagsinformation och personuppgifter för alla intressenter genom att behandla den data som anförtros oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt, bland annat genom att följa gällande dataskyddslagstiftning. Genom att samla in, spara och hantera personuppgifter är vi som organisation s.k. personuppgiftsansvarig. I alla sammanhang där företagsinformation, personuppgifter eller annan viktig information sparas och hanteras av oss eller av någon annan för vår räkning, vidtas alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda data från irrelevant användning, obehörig åtkomst, oavsiktlig vidarespridning, felaktig ändring eller förstörelse. Vid eventuellt förekommande personuppgiftsincident sker rapportering till ansvarig myndighet baserad på Grimsholm Products AB:s lokalisering. Vi saluför aldrig företagsinformation eller personuppgifter vidare till tredje part. I vissa fall delar vi nödvändig företagsinformation och personuppgifter till samarbetspart för att säkerställa hög kvalitet i exempelvis leverans av beställda varor (till speditör), avisering av kommande leverans (till transportadministratör), fakturering (till fakturaadministratör) och inkassohanering (till inkassohanterare). I samtliga fall där vi delar personuppgifter har vi upprättat s.k. personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar samarbetspartnerns rättigheter och skyldigheter. Din företagsinformation och dina personuppgifter är trygga hos oss. 

 

Valfrihet 

Du har alltid rätt att korrigera felaktig företagsinformation och personuppgifter, rätt att ta del av de personuppgifter som vi samlat in, sparat och hanterar, rätt att invända mot vår fortsatta användning av personuppgifter samt att få personuppgifter raderade. Allt under förutsättning att vi som s.k. personuppgiftsansvarig därmed inte bryter mot lagkrav eller omöjliggör vår förmåga att leva upp till ingångna avtal inklusive gjorda överenskommelser samt våra gjorda intresseavvägningar. 

 

Varför samlar vi in, sparar och hanterar information och data? 

Vi samlar in, sparar och hanterar företagsinformation och personuppgifter för att kunna uppfylla ingångna avtal och gjorda överenskommelserexempelvis när vi svarar på förfrågningar till oss, vid orderhantering, vid orderbekräftelse, vid leveransavisering och för att leverera beställda varor. Vi samlar även in, sparar och hanterar företagsinformation och personuppgifter på grund av lagkrav - bland annat relaterat till vår skyldighet enligt bokförings- och skattelagstiftningen. Med hänvisning till intresseavvägning samlar vi också in, sparar och hanterar företagsinformation och personuppgifter för att vi som tillverkare bland annat ska kunna kommunicera relevant produktinformation och -erbjudanden inklusive eventuell information om avvikelser i tillgång, leveranser eller produkters avsedda funktion. All datainsamling, -lagring och -hantering sker för att bland annat kunna säkerställa en effektiv kommunikation med rätt information till rätt person via exempelvis, men inte begränsat till telefon, sms, post och e-post. 

 

Vilken information och data samlar vi in, sparar och hanterar? 

Vi samlar in, sparar och hanterar företagsinformation och personuppgifter som du skickar till oss, till exempel när du blir kund till oss, när du orderlägger till oss, ingår avtal med oss, kontaktar vår kundtjänst, potentiellt reklamerar, fyller i formulär på vår hemsida, svarar på e-post och svarskort eller söker jobb hos oss. Vi samlar även in, sparar och hanterar information och data från externa källor, exempelvis via företags- och adressregister samt när du besöker vår webbplats. Eftersom vi i huvudsak samarbetar med dig som företagare samlar vi till övervägande del in, sparar och hanterar generell företagsinformation såsom företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer och adress, vilket är kopplat till en juridisk enhet. Detta är inte personuppgifter (om du inte bedriver enskild näringsverksamhet) och omfattas inte av dataskyddslagstiftningen. Personuppgifter är istället alla slags uppgifter som kan kopplas till en levande fysisk person. Vi samlar även in, sparar och hanterar vissa personuppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en person, exempelvis för- och efternamn, mobiltelefonnummer, och personlig e-post. Vid referenstagande eller annan kommunikation i någon av våra mediekanaler samlar vi även in, sparar och hanterar bild- och videomaterial. 

 

Hur använder vi insamlad information och data? 

Insamlad och sparad information och data används bland annat i vårt interna analysarbete, i informations- och marknadsföringssyfte, i vårt kundtjänstarbete, i vår order- och leveranshantering, i vår fakturering, i vårt uppföljningsarbete och för att informera om eventuella kvalitetsavvikelser. Insamlad information och data används även för att uppfylla lagkrav inklusive krav efter juridisk dom. 

 

Som grundregel sparar vi företagsinformation och personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. 

 

Har du ytterligare frågor om vår behandling av företagsinformation och personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på Grimsholm Products AB via info@grimsholm.com eller +46 (0)346-73 80 00. 

 

 


^ Upp ^